Stadgar

Sällskapet för Materialvetenskap och Vakuumteknik

- Sällskapet för Materialvetenskap och Vakuumteknik (fd. Svenska Vakuumsällskapet) 

 

- Swedish Society for Materials Science and Vacuum Technology

 

-----------------------------------------

Stadgar version 2005-06-20

 

 

först antagna vid konstituerande möte i Linköping 1973-06-14.

 

§ 6 enligt årsmötesbeslut 1984-06-06

 

reviderade enligt årsmötesbeslut 1991-06-07

 

reviderade enligt årsmötesbeslut 2005-06-20

 

 

Sällskapets uppgift och verksamhetsområde

 

 

Sällskapet har till uppgift att främja utvecklingen i Sverige inom vakuumtekniken och dess tillämpningsområden.

 

 

 

För att bearbeta och lösa konkreta uppgifter inom sitt verksamhetsområde kan sällskapet vara uppdelat i ett antal facksektioner.

 

För att samordna verksamheten inom olika facksektioner kan regionala arbetsgrupper bildas.

 

 

Medlemskap och avgifter

 

 

Medlem kan vara

 

1.    ordinarie medlem

 

2.    stödjande medlem

 

3.    hedersmedlem

 

Till ordinarie medlem antages envar enskild person med intressen inom sällskapets verksamhetsområde.

 

Till stödjande medlem antages institutioner, företag och dylikt med intressen inom sällskapets verksamhetsområde. Den stödjande medlemmen äger rätt att utse en representant i sällskapet med samma ställning som en ordinarie medlem.

 

Till hedersmedlem kan styrelsen kalla person, som i särskilt hög grad främjat sällskapets syfte. Förslag till sådant kallande kan väckas av envar ordinarie medlem.

 

 

 

Önskar medlem utträde ur sällskapet skall skriftlig anmälan härom göras till styrelsen. Erlagd årsavgift återbetalas härvid ej.

 

Medlem kan av styrelsen uteslutas ur sällskapet, om han underlåtit att betala stadgad årsavgift, trots skriftlig anmaning härtill.

 

Medlem kan av andra skäl uteslutas ur sällskapet av årsmötet. Sådant beslut bör endast fattas efter motiverad skriftlig framställan av styrelsen.

 

 

 

Ordinarie och stödjande medlem skall erlägga årsavgift till sällskapet. Avgiftens storlek bestämmes årligen vid ordinarie årsmöte.

 

Hedersmedlem erlägger ej årsavgift till sällskapet.

 

 

Styrelse och revisorer

 

 

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare och ytterligare minst en, högst fem ledamöter. Revisorerna är två, jämte två suppleanter.

 

Styrelse och revisorer väljs av ordinarie årsmötet för en mandattid av två år, så att vid vartannat möte väljs ordförande, skattmästare, minst en, högst tre ledamöter samt en revisor jämte suppleant, och vid vartannat möte väljs vice ordförande, sekreterare, högst två ledamöter och en revisor jämte suppleant.

 

Omval må förekomma, dock får styrelsens ordförande omväljas höst två gånger i följd.

 

 

 

Styrelsen skall

 

1.    Tillse att sällskapets stadgar efterlevs,

 

2.     tillse att sällskapets intressen tillvaratas,

 

3.     själv eller genom ombud företräda sällskapet,

 

4.     handha sällskapets ekonomi,

 

5.     vid behov bilda eller stadfästa regionala arbetsgrupper,

 

6.     förbereda de ärenden som skall behandlas på medlemsmöten,

 

7.     verkställa på medlemsmöten fattade beslut.

 

 

Sällskapets firma tecknas av ordföranden, sekreteraren eller skattmästaren varav två i förening.

 

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, dock minst två gånger per verksamhetsår.

 

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger sammanträdesordföranden utslagsröst.

 

För att styrelsen skall vara beslutför skall minst fyra ledamöter vara närvarande.

 

Över styrelsens och arbetsutskottets sammanträden skall föras protokoll.

 

 

 

Sällskapets räkenskaper skall föras per kalenderår.

 

För granskning av årets räkenskaper och förvaltning skall böckerna, förda protokoll samt styrelsens verksamhetsberättelse ställas till revisorernas förfogande i god tid före årsmötet.

 

 

 

Styrelsen skall avge verksamhetsberättelse till årsmötet.

 

 

Årsmötet

 

10§

 

Årsmötet är sällskapets högsta beslutande organ.

 

 

11§

 

Sällskapet skall sammanträda till ordinarie årsmöte en gång årligen under andra kvartalet på tid och plats som styrelsen bestämmer. I övrigt kan sällskapet sammanträda till extra styrelsemöte på kallelse av styrelsen eller eljest då minst 25% av de ordinarie medlemmarna skriftligen hos styrelsen begärt sådant möte för angivet ändamål. I det sistnämnda fallet skall mötet hållas inom två månader sedan begäran därom kommit styrelsen till handa.

 

 

12§

 

Kallelse till årsmöte skall utsändas till envar medlem senast tre veckor före mötet och skall åtföljas av föredragningslista. För att ett ärende utanför föredragningslistan skall kunna upptas till behandling på årsmötet fördras särskilt beslut därom av årsmötet, varvid minst två tredjedels majoritet bland de vid mötet närvarande röstberättigade medlemmarna erfordras.

 

 

13§

 

Förslag till ärende som skall behandlas på årsmötet kan väckas av envar ordinarie medlem. Det skall skriftligen inlämnas till styrelsen före den 1 mars.

 

 

14§

 

På ordinarie årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 

1.    mötets stadgeenliga utlysande,

 

2.    val av två ordinarie medlemmar att vara rösträknare och jämte mötesordföranden justera mötets protokoll,

 

3.    upprop och justering av röstlängd,

 

4.    val av ordförande och sekreterare för mötet,

 

5.    styrelsens verksamhetsberättelse,

 

6.    revisorernas berättelse,

 

7.    fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,

 

8.    fastställande av budget för kommande verksamhetsår samt av årsavgiftens storlek för ordinarie och stödjande medlemmar,

 

9.    rapport om facksektionernas och regionala arbetsgruppernas verksamhet,

 

10. eventuellt förslag till stadgeändring,

 

11. styrelseval enligt 8 §,

 

12. val av revisorer och revisorssuppleanter enligt 8§

 

13. val av valnämnd,

 

14. övriga ärenden enligt föredragningslista.

 

Över förhandlingarna skall föras protokoll.

 

 

15§

 

Vid årsmötet äger varje ordinarie medlem och hedersmedlem en röst. Votering sker öppet, dock skall vid val sluten votering äga rum om så begärs av någon röstberättigad medlem. Beslut fattas med enkel majoritet bland de vid mötet närvarande röstberättigade medlemmarna, där ej annat är fastställt i dessa stadgar. Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst utom vid sluten votering, då vid lika röstetal lotten avgör.

 

Röstning genom fullmakt är ej tillåten.

 

 

Valnämnd

 

16§

 

Till förberedelse av val skall vid ordinarie årsmötet de närvarande medlemmarna utse valnämnd samt ordförande i denna.

 

 

Stadgeändring och upplösning av sällskapet

 

17§

 

Om annan än styrelsen väcker förslag om stadgeändring, skall förslaget skriftligen anmälas till styrelsen före den 1 mars och styrelsen utsända förslaget till medlemmarna tillsammans med styrelsens yttrande över förslaget senast tre veckor före årsmötet.

 

Beslut om stadgeändring skall fattas av ordinarie årsmötet med minst två tredjedelars majoritet bland de vid mötet närvarande röstberättigade medlemmarna.

 

Beslut om sällskapets upplösande skall för att vara giltigt fattas vid två på varandra följande medlemsmöten, av vilka ett skall vara ordinarie årsmöte. Vid båda mötena skall beslut fattas med minst två tredjedels majoritet bland de vid mötet närvarande röstberättigade medlemmarna.

 

Vid beslut om sällskapets upplösande skall samtidigt beslut fattas om disposition av sällskapets tillgångar.